• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Ponuda za preuzimanje "DUF ŠIB-AR Invest" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica "DUF ŠIB-AR Invest“ d.d. Sarajevo, Skenderija 48, 71000 Sarajevo, simbol SBARRK6. Ponuditelj je FDS d.d. Sarajevo, Pofalića 5, 71000 Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 12.924 redovne dionice, nominalne vrijednosti 171,00 KM. Ponuditelj je vlasnik 7.024 dionice Emitenta, što predstavlja 54,3485 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Ponuda za preuzimanje se odnosi na 5.900 redovnih dionica na ime što predstavlja 45,6515 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 171,00 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima emitenta za sticanje svih dionica koji su predmet Ponude za preuzimaje. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 120,00 KM, što predstavlja 70,1754 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponuda za preuzimanje u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Ponude za preuzimanje po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726 Fax: +387 33 766 725

Objavljeno dana 23.01.2016. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni avaz“.