• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Tender ponuda "LITVATRANS" d.d. Banovići

Obavještavamo Vas da je objavljena Tender ponuda za kupovinu dionica “Litvatrans“ d.d. Banovići (simbol: LTVTRK1). Ponuditelj je Amir Junuzović, Mehmedalije Maka Dizdara br.1, Tuzla. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 41.202 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 74,00 KM. Ponuditelj je vlasnik 12.204 dionica Emitenta, što predstavlja 29,6199 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Tender ponuda se odnosi na 28.998redovnih dionica na ime što predstavlja 70,3801 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 74,00 KM, koje u trenutku davanja Tender ponude nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 15,00 KM, što predstavlja 20,2702 % od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Tender ponude je 30 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Tender ponude u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Tender ponude, dionice prijavljene u odgovoru na Tender ponudu koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Tender ponude po cijeni navedenoj u Tender ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, telefon: +387 33 766 726; fax: +387 33 766 725.

Objavljeno dana 17.02.2015. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje".