• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja


1. Opis poslova

1.1. Brokerska kuća „AW-BROKER“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: BK), nalogodavcima BK (u daljem tekstu: klijenti) nudi slijedeće usluge u vezi sa vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: VP):

 • prijem naloga klijenta za kupovinu ili prodaju VP i izvršavanje tih naloga na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu za račun klijenata;
 • vođenje računa nematerijalizovanih VP;
 • poslovi u vezi sa uvođenjem VP u javno trgovanje;
 • poslovi u vezi sa preuzimanjem kompanija;
 • kupovina i prodaja vrijednosnih papira izvan Berze.

 2. Način izvršenja brokerskih usluga

2.1. BK prima nalog za kupovinu ili prodaju VP u sjedištu BK, poslovnicama BK.

2.2. Naon zaključivanja ugovra o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga klijenta BK za klijenta otvara račun kod Registra vrijednosnih papira u FBiH (u daljem telstu: Registar), na kojem se vodi stanje u ime i za račun klijenta. Klijent je saglasan da BK podnese u njegovo ime zahtjev za otvaranje računa za trgovanje kod Registra.

2.3. BK zatvara račun za klijenta otvoren kod Registra na zahtjev ili ako na računu klijenta nema VP duže od 12 mjeseci..

2.4. Prilikom izdavanja naloga za kupovinu klijent mora imati uplaćen 100% avans. Moguća razlika u cijeni se poravnava nakon izvršenja naloga. Brokerska kuća može obzirom na trajne poslovne odnose sa klijentom, intezivnost poslovanja sa klijentom, njegovu finansijsku moć i druge razloge, opredijeliti se za niže avanse, a u skladu sa važećim propisima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, s tim da cjelokupni iznos zaključene transakcije treba biti uplaćen njdalje u roku od dva dana od dana izvršene transakcije.

2.5. Kada klijent izda nalog za prodaju VP, mora osigurati da su VP koji su predmet naloga na njegovom računu otvorenom u BK kod Registra. Klijent je saglasan da BK u njegovo ime prenese sa registarskog računa na račun za trgovanje koji klijent ima otvoren u BK kod Registra koji su predmet naloga, u količini naznačenoj u nalogu za prodaju.

2.6. Nalog klijenta je primljen kada BK od klijenta dobije sve podatke koji su potrebni za izvršenje naloga i ispunjeni uslovi iz tačaka 2.4. i 2.5. Pravila poslovanja.

2.7. BK može odbiti prijem naloga od strane klijenta samo:

 • prijem naloga za kupovinu kada utvrdi da na računu klijenta nema dovoljno sredstava za izmirenje njegovih obaveza koje bi nastale po osnovu izvršenja naloga za kupovinu  vrijednosnih papira
 • prijem naloga za prodaju kada utvrdi da na računu vrijednosnih papria klijent nema dovoljno vrijednosnih papira  koji su  predmet naloga
 • prijem naloga za kupovinu odnosno prodaju vrijednosnih papira kad utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga bile prekršene odredbe Zakona o tržištu VP a koje se tiču zabrane manipulacije cijenama vrijednosnih papira i koristenja povlaštenih informacija, odnosno učinjeno drugo djelo kažnjivo po zakonu kao krvično djelo ili prekršaj
 • prijem naloga za prodaju odnosno kupovinu vrijednosnih papira kad je rok za predaju tog naloga radi njegovog izvršenja istekao
 • prijem naloga za izvršenje određenog posla s vrijednosnim papirima koji nije u skladu sa zakonom i drugim Propisima
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom i propisima Komisije

2.8. Primljeni nalozi, promjene i opozivi automatski se evidentiraju u elektronsku knjigu naloga po vremenu i redoslijedu prijema naloga, promjene ili opoziva naloga.

2.9. Prilikom prijema naloga BK je svom klijentu dužna izdati potvrdu o prijemu naloga.

2.10. U slučaju izmjene ili opoziva naloga, BK klijentu slijedeći radni dan šalje potvrdu o izmjeni ili opozivu naloga. Ukoliko klijent slijedeći radni dan po prijemu potvrde ne interveniše, smatra se da potvrđuje tačnost podataka koji su navedeni u potvrdi.


 
3. Osnov za izvršenje poslova

3.1. Osnov za realizaciju poslova sa VP koje izvršava BK su nalozi klijenata za kupovinu ili prodaju VP, koji su upisani u knjigu naloga. 

3.2. Vrste naloga koje klijent može izdati u BK su:

 • tržišni nalog – nalog u kojem klijent ne postavlja posebna ograničenja za izvršenje kupovine ili prodaje vrijednosnih papira, već se nalog izvršava po tržišnim uslovima;
 • nalog sa ograničenjima – nalog u kojem klijent postavlja ograničenja za izvršenje kupovine ili prodaje VP, i to u smislu najniže ili najviše cijene, odnosno njegovo izvršenje vremenski ograničava;
 • naloga sa diskrecijom – nalog u kojem klijent određuje maksimalnu cijenu za kupovinu ili minimalnu cijenu za prodaju VP, s tim da klijent ovlašćuje BK da izvrši nalog u momentu kada pažnjom dobrog privrednika procijeni da je, obzirom na stanje na tržištu, izvršenje naloga najpovoljnije za interes klijenta.

Svi navedeni nalozi mogu takođe biti: nalozi “sve ili ništa” (nalog  koji se može izvršiti samo u cjelokupnoj količini), vremenski ograničeni nalozi (nalog koji vrijedi do određenog dana), otvoreni nalozi i vrijednosni nalozi (izvršenje ograničeno količinom).

3.3. Svaki nalog za kupovinu ili prodaju VP mora sadržavati slijedeće podatke:

  • firma i sjedište BK,
  • ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresa i broj telefona, broj lične karte, ukoliko je nalogodavac fizičko lice, odnosno ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa iIi broj telefona, broj lične karte lica ovlaštenog za potpisivanje naloga za kupovinu ili prodaju VP, ukoliko je klijent pravno lice,
  • šifra klijenta koju dodjeljuje BK prilikom potpisivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova,
  • datum i vrijeme prijema naloga, evidencijski broj naloga,
  • broj računa nalogodavca kod Registra,
  • navod berze ili drugog uređenog javnog tržišta na kojem se trguje VP koji je predmet naloga,
  • identifikacijska oznaka VP koji važi na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu na kojem se trguje navedenim VP,
  • broj vrijednosnih papira koji se kupuju ili prodaju,
  • uslovi izvršenja naloga u pogledu dinamike izvršenja i količinskih i cjenovnih ograničenja,
  • navod iznosa ili procenta provizije BK, kao i ukupnih troškova izvršenja naloga,
  • navod rizika poslovanja sa VP, kao i navod nemogućnosti garantovanja da će kupnja VP donijeti bilo kakvu dobit,
  • potpis klijenta, lica koje je kod BK ovlašteno za prijem naloga, kao i lica koje je ovlašteno za kontrolu naloga.
  • nalog za prodaju vrijednosni papira sadrži i način i instrukciju isplate, naziv banke kao i broj računa, koja će uslijediti ukoliko se vrijednosni papiri prodaju, odnosno želju klijenta da će novac od prodaje vrijednosnih papira zadržati na namjenskom brokerskom računu za daljnu kupovinu.

3.4. Klijent može BK dostaviti nalog za kupovinu ili prodaju VP lično, faxom, e-Tradeom i putem e-maila.

3.5. BK izvršava naloge za kupovinu ili prodaju VP onako kako nalog glasi, slijedeći vremenski redoslijed prijema naloga iz knjige naloga, a suglasno instrukciji klijenta.

3.6. Nalozi za kupovinu ili prodaju VP, u pogledu dinamike izvršenja, količinskih i cjenovnih ograničenja će se izvršavati u skladu sa zahtjevima klijenta i propisanim pravilima berze ili drugog uređenog javnog tržišta.

3.6.1. Da bi se izdao nalog putem e-tradea, klijent mora prethodno zaključiti Aneks Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.

3.6.2. Kod ugovaranja naloga putem e-tradea, pod uvjetom da je BK osigurala pouzdan način identifikacije i zaštite klijenta, potpis klijenta može biti isključen.


4. 
Cijene brokerskih usluga

4.1. U BK postoji tarifnik usluga koji je odobren od strane Komisije, po sonovu kojeg se vrši izračunavanje brokerske provizije i troškova usluga.


5. 
Knjiga naloga

5.1. U BK se vodi elektronska knjiga naloga u koju se automatski unose podaci o primljenim nalozima i to:

   • datum, sat, minut prijema naloga
   • naziv i sjedište klijenta, ime i prezime ovlaštene osobe koje je izdalo nalog ili ime i prezime i JMBG za fizičko lice
   • oznaka vp. na koji se odnosi nalog
   • minimalan, maksimalan ili tačan broj VP koji se kupuju ili prodaju
   • instrukcija za izvršenje  naloga: cijena, ograničenje cijene i rok važenja naloga
   • naznaku zadržanog prava otkaza naloga i rok otkaza
   • datum, vrijeme i način izvršenja naloga
   • naznaku tipa računa za koji se trguje                                  -                   Nisu dozvoljene nikakve ispravke u knjizi naloga.


6. Z
aključivanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova

Za sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova klijent je dužan obezbijediti slijedeće podatke:

   • ime i prezime, ime oca, br. telefona ako je fizičko lice, sudsko Rješenje ako je klijent pravno lice (dokument sa slikom na uvid, odnosno orginalno sudsko rješenje na uvid)
   • ako je fizičko lice i ima zastupnika, mora obezbijediti punomoć o zastupanju  koja mora biti ovjerena  kod Nadležnog organa. Isti mora dostaviti na uvid, cipsovu LK, a fotokopija istih se vrši u odjelu za prijem naloga
   • ako je pravno lice, podaci o zastupniku Društva
   • adresu ili sjedište i br. telefona
   • JMBG ako je fizičko lice, ID broj ako je pravno lice (na uvid dokumente)
   • račun koji ima otvoren kod banke
   • ako potpisnik naloga nije direktor Društva predviđen sudskim rješenjem  onda potpisnik treba dostaviti ovlaštenje direktora Društva za potpis naloga

 6.1. Da bi klijent mogao izdati nalog za kupovinu ili prodaju VP, prethodno mora sa BK potpisati Ugovor o obavljanju brokerskih poslova koji se zasniva na Pravilima poslovanja BK, a na koji Komisija za vrijednosne papire daje suglasnost.

6.2. Pravila poslovanja se klijentu daju na uvid prije zaključenja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i na raspolaganju sa klijentima u svim prostorijama u kojim BK vrši prijem naloga. o promjenama Pravila poslovanja BK prethodno informiše klijente.

6.3. Prilikom uspostave poslovnog odnosa, klijent je obavezan na uvid predočiti originalnu dokumentaciju i to:

Za fizičke osobe:

 • identifikacijski dokument sa slikom i potpisom (LK u slučaju domaćeg fizičkog lica ili pasoš ako se radi o stranoim državljaninu)
 • Potvrda o prebivalištu (CIPS-ova potvrda za domaće fizičke osobe, a za strane fizičke osobe Uvjerenje službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH o adresi boravka osobe u BiH ili kopija prednje stranice pasoša na kojoj je upisana adresa boravišta)
 • Bankovni račun osobe

Za pravne osobe:

 • Rješenje / Izvod o upisu u sudski ili drugi registar (original ili fotokopija, dokument mora odražavati stanje upisa u vrijeme uspostave poslovnog odnosa)
 • Ako je klijent strana pravna osoba, a iz upisa kod suda / nadležnog organa se ne može pouzdano utvrditi njegov identitet, potrebno je dostaviti akt o osnivanju / pravila / statut ili dokument iz kojeg se pouzdano može utvrditi sve o klijentu.
 • Obavijest zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (original ili fotokopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili fotokopija)
 • Financijska izvješća o poslovanju (za posljednji obračunski period) izuzev novoosnovanih pravnih osoba (fotokopija)
 • Ostala dokumentacija u skladu sa važećim aktima o identifikaciji klijenata.

Ukoliko je riječ o dokumentaciji na stranom jeziku koji nije u službenoj upotrebi u BiH, tada svaki dokument treba biti preveden na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH, od strane Sudskog tumača i ovjeren suglasno važećim propisima.

BK ima obavezu vršiti kontinuiranu provjeru identifikacije klijenata, na način da će se povremeno a najmanje jedanput godišnje, od klijenta zatražiti identifikacijski dokument (za pravne osobe registraciju kod suda ili drugog organa, eventulano potvrdu na memorandumu da nije bilo promjena po prethodnom Izvodu iz Sudskog registra, ovjereno kod notara).

Pravna lica (domaća i strana) su obavezna i odgovorna da nakon potpisivanja Ugovora obavijeste BK o svakoj promjeni od značaja, a naročito promjene direktora ili lica ovlaštenih za zastupanje, osnivača, statusnih promjena društva i sl., i o svakoj promjeni koja mijenja bit sklopljenog Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.


7. 
Odgovornost nalogodavca za potpunost i tačnost podataka

Klijent garantuje za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog stava. Ukoliko klijent ne obezbijedi neki od navedenih podataka, BK može odbiti sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.
Ukoliko BK zaključi Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, na temelju netočnih datih podataka, klijent snosi svu odgovornost za posljedice koje nastanu zbog netočnih datih podataka.


8. 
Opis sistema evidentiranja podataka       

   • Podaci iz Ugovora o obavljanju brokerskih poslova kao i evidencija izdatih i izvršenih naloga čuvaju se u računarskoj bazi podataka sistem back office Društva, a orginali se arhiviraju na osnovu Pravilnika o arhivskom poslovanju u prostorijama BK, zajedno sa orginalima obračuna izvršenog naloga. Podaci o klijentima, njihovoj imovini i evidenciji poslovanja sa VP, predstavljaju poslovnu tajnu BK. Pristup podacima koji imaju karakter poslovne tajne, imaju ovlaštena lica BK, a na osnovu Pravilnika o funkcionisanju informacionog sistema.
   • Klijent koji izdaje naloge faksom prihvata da ovaj način izadavanja naloga nosi određeni rizik. Nalog se prima u sjedištu BK. Prilikom izdavanja naloga mora se voditi računa o vremenu prijema fax-a koji se razlikuje od vremena prijema naloga, Nalog se smatra primljenim kada je zaveden u knjigu naloga.


9. 
Mogućnost uvida u informacije o VP

BK dostavlja klijentu na njegov zahtjev sve raspoložive informacije o VP, kao i o opštoj situaciji na tržištu..


10. 
Rizik investiranja

   • Investiranje u VP nosi sa sobom određeni stepen rizika i BK, niti bilo ko drugi, ne može garantovati da će vrijednosni papiri koje klijent kupuje donijeti bilo kakvu finansijsku korist.
   • Potpisivanjem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, kao i prilikom izdavanja naloga za kupovinu ili prodaju VP, klijent izražava slaganje sa prethodnim stavom.
   • Broker ili BK ne preuzimaju odgovornost za klijentovu odluku

 11. 
Način promjene naloga

Klijent svoj nalog može promijeniti samo kada nalog nije izvršen, odnosno njegovo izvršenje je moguće spriječiti. Ako klijent promijeni cijenu ili količinu VP iz naloga koji je izdao BK, smatra se da je izdao novi nalog. Nalog se smatra promijenjenim kada se promjena upiše u Knjigu naloga.


12. 
Opoziv (povlačenje) naloga

Klijent može opozvati svoj nalog samo u slučaju ako transakcija po nalogu nije zaključena. Nalog se smatra opozvanim kada se opoziv upiše u Knjigu naloga.


13. 
Opis načina evidentiranja podataka o vrijednosnim papirima koje vrsi Registar

13.1. U sistemu registracije  Registar vrijednosnih papira vrši registraciju vrijednosnih papira na registarski račun vlasnika vrijednosnih  papira, vođenje stanja vlasnika vrijednosnih papira, prava iz vrijednosnih papira, mogućim ograničenjima pri izvršavnju prava iz vrijednosnih papira, pravima trećih lica na vrijednosnom papiru, te vrši prijenose vrijednosnih papira između računa vrijednosnih papira, te poslove u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz vrijednosnih papira.

13.2. Prijenos vrijednosnih papira u sistemu registracije, Registar obavlja na način da izvrši prijenos vrijednosnog papira s računa stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra koji je ujedno prodavac na račun stranke pri članu sistema prebijanja i poravnanja Registra, koji je ujedno kupac vrijednosnog papira najkasnije tri radna dana (T+3) po zaključenju pravnog posla na Berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrijednosnih papira.


14. 
Način izvršenja obaveza nastalih izvršenjem naloga

   • BK putem elektronske veze sa Registrom osigurava da se VP koje je BK na osnovu naloga za kupovinu klijenta kupila za račun klijenta preknjiže na račun koji klijent ima otvoren kod BK u Registru u roku od tri dana od dana izvršenja naloga (T+3).
   • Klijent je dužan ispuniti sve novčane obaveze prema BK po osnovu kupovine VP najkasnije na dan T+2 od kupovine VP.
   • BK ispunjava sve novčane obaveze prema klijentu po osnovu prodaje VP najkasnije u roku od četiri dana od dana izvršenja naloga (T+4).
   • Novčane obaveze prema BK klijenti ispunjavaju uplatom na namjenski račun BK. 1401011120006362 na račun Sberbank BH d.d. Sarajevo. 
   • BK obračune o izvršenom poslu šalje najkasnije sljedeći radni dan po ispunjenju obaveze iz posla koji je zaključio za račun stranke ili klijenti lično preuzimaju obračune u prostorijama BK potvrđujući to svojim potpisom.


15. 
Posljedica neizvršenja obaveza nastalih izvršenjem naloga

15.1. Klijent je dužan izvršiti obavezu kod kupovine i prodaje sukladno odredbama ovih Pravila o čemu je obavezna brinuti BK.

15.2. Za slučaj neispunjenja obaveza iz prethodne odredbe BK će postupiti sukladno općim aktima Registra16. 
Vanberzanski poslovi (OTC tržište i ostali prenosi)

16.1. BK može, a na osnovu Pravilnika o posredovanju u poslovanju vrijednosnim papirima, vršiti prenos vlasništva nad VP po osnovu transakcija zaključenih preko vanberzanskog tržišta.

16.2. Kupoprodajni ugovor na osnovu kojeg se obavlja kupovina i prodaja vrijednosnih papira mora biti u pisanom obliku.

16.3. Obavezni elementi ugovora:

16.3.1. Podaci o prodavcu vrijednosnog papira

       • ime, ime jednog roditelja i prezime fizičkog lica, odnosno firma pravnog lica, ime i prezime, funkcija ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice
       • adresa i poštanski broj prebivališta fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica, jedinstveni matični broj građana za fizičko lice, odnosno identifikacijski broj za pravno lice
       • broj računa vlasnika vrijednosnog papira kod RVP-a

16.3.2. Podaci o kupcu vrijednosnog papira

       • ime, ime jednog roditelja i prezime fizičkog lica, odnosno firma pravnog lica, ime i prezime, funkcija ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice
       • adresa i poštanski broj prebivališta fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica
       • jedinstveni matični broj građana za fizičko lice, odnosno identifikacijski broj za pravno lice
       • broj računa vlasnika vrijednosnog papira kod RVP-a , ukoliko je isti otvoren.

16.3.3. Podaci o vrijednosnom papiru

       • firma i sjedište
       • oznaka vrijednosnog papira, te vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost vrijednosnog papira koji se prodaje/kupuje
       • prava koja vrijednosni papir sadrzi.

16.3.4. Cijena po kojoj se vrijednosni papir kupuje

16.3.5. Određenje suda nadležnog za eventualne sporove

16.3.6. Datum zaključivanja ugovora

16.3.7. Ovjera društva, koje ima dozvolu za obavljanje brokerskih poslova, na zaključeni Ugovor kojom se potvrđuje njegova validnost.

16.4. Pored obaveznih elemenata iz tačke 16. podtačke 3.1. kupoprodajni ugovor mora sadržavati navode o tome da je prodavac upoznat sa cijenom i mogućnosti prodaje vrijednosnog papira putem berze, a može imati i druge elemente o kojima se saglase ugovorne strane, u skladu sa Zakonom.

16.5. Ugovor o kupovini i prodaji se zaključuje kod BK.

16.6. Osoba ovlaštena za obavljanje ovih poslova internim aktom društva dužna je:

   •  utvrditi identitet kupca/prodavca

Kupac/Prodavac je odgovoran krivično i moralno za dokumente koje dostavlja brokerskoj kući, koje služe  kao osnov za zaključenje kupoprodajnog ugovora.

   •  BK je dužna osigurati izjavu klijenta kojom izjavljuej da nije u funkciji člana Uprave ili Nadzornog odbora dioničkog društva čijim dionicama se  trguje
   •  provjeriti cijenu navednu u ugovoru

U momentu zaključenja ugovora kupac/prodavac su prisutni u sjedištu društva gdje se vrši zaključenje kupoprodajnih ugovora, te svojim potpisom potvrđuju da je cijena iz ugovora prihvaćena.

   • provjeriti dokaz o plaćanju

Kupac je dužan dostaviti brokerskoj kući dokaz o uplati, dok je prodavac dužan dostaviti dokaz o primljenim sredstvima na svom računu.

   • provjeriti da izvršenje kupoprodajnog ugovora nije u suprotnosti sa propisima o preuzimanju dioničkog društva, o prometu vrijednosnih papira i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

16.7. BK je ovlaštena za darodavne ugovore koji se zaključuju po sonovu pravilnika o posredovanju u poslovima sa VP.

16.8. Na osnovu toga BK je dužna utvrditi:

   • identitet darodavaoca i daroprimaoca neposredno ili ovjeru potpisa na ugovoru
   • zakonitost i okolnosti koje mogu upućivati na pravni posao koji nije dozvoljen zakonom i propisima Komisije. 

16.9. BK može na vanberzanskom tržištu - OTC posredovati u trgovini dužničkim VP emitiranim od zatvorenih dioničkih društava i od društava sa ograničenom odgovornošću. BK u ime davaoca ponude (kupca/prodavca) posreduje u dogovaranju sa drugim profesionalnim posrednikom.

Poslovi na OTC tržštu se obavljaju po osnovu ugovora koji sadrži elemente koje mora imati ugovor po važećim propisima, a naročito: sve podatke o kupcu / prodavc, VP, cijeni, količini, datumu zaključenja te načinu i datumu izvršenja.

Transfer sredstava kod ovih OTC transakcija se izvršava preko posebnog namjenskog računa BK. OTC transakcije se prijavljuju Berzi suglasno općim pravilima Berze.


17. 
Tender

17.1. BK, a na osnovu člana 14. tačka 6. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, može obavljati postupak provođenja tender ponude.

17.2. Postupak provođenja, uvjeti i način provođenja tender ponude, učesnici u tender ponudi  regulisani su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

17.3. BK  na osnovu pomenutog Zakona sklapa Ugovor o posredovanju u kupovini i prodaji vrijednosnih papira putem Tender ponude za preuzimanje dioničkog društva sa licem koje stiče dionice (u daljnjem tekstu ponuđač). Ovim Ugovorom se definišu sve radnje potrebne za sprovođenje tendera, a regulisane su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

17.4. BK u postupku provođenja tender ponude može ugovoriti:

   • prikupljnje dokumentacije potrebne za obavljanje poslova vezano za Tender ponudu te u vezi s tim osigurati komunikaciju sa Komisijom za vrijednosne papire u FBiH, Registrom vrijednosnih papira u FBiH i bankom depozitarom
   • sklapanje Ugovora o evidenciji prikupljenih odgovora na ponudu (ugovor se sklapa sa RVP), a na  osnovu ovlaštenja ponuđača
   • organizacija prikupljanja odgovora na tender ponudu od strane prodavaca
   • obavještenja u dnevnim novinama
   • druge obaveze definisane ovim Ugovorom, a u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava

17.5. Obaveze ponuđača:

   • osigurati dokumnetaciju potrebnu za identifikaciju klijenata (ponuđača) i ostalo definirano Ugovorom.

17.6. Radnje koje se poduzimaju u postupku provođenja tendera, a koje nisu opisane ovim aktom, definisane su Zakonom o preuzimanju dioničkih društava kao i ostalim relevantnim propisiama, s tim u vezi će BK postupati po njima.18. 
Mogućnost promjene sadržaja Pravila poslovanja

Pravila poslovanja, kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu nakon izdavanja saglasnosti od strane Komisije pri čemu dobijaju datum i broj saglasnosti. O promjenama pravila BK obavještava klijente na isti način kako se obavještavaju i o Pravilima poslovanja.


19. 
Mogućnost uvida u Pravila poslovanja i Tarifnika naknada

   • Klijent ima mogućnost uvida u Pravila poslovanja i Tarifnik BK u svakom trenutku njihovog važenja, i to u sjedištu BK i na svim mjestima gdje se vrši prijem naloga.
   • Cijene po uslugama iz ovih Pravila poslovanja se zaračunavaju po tarifi naknada br. __________ koji je odobrila Komisija rješenjem br. _________________.

20. Završne odredbe

   • Za sve slučajeve koji nisu opisani u Pravilima poslovanja primjenjuju se važeći zakonski propisi, opći akti Komisije te opći akti i poslovn običaji na Berzi / Burzi.
   • Danom početka primjene ovih Pravila poslovanja prestaju važiti Pravila poslovanja Broj: 1130/09 od 12.11.2009. godine, koje je odobrila Komisija za VP FBiH dana 08.12.2009. godine, broj 04/1-19-400/09.
   • Ova Pravila Poslovanja odobrila je Komisija za vrijednosne papire Rješenjem br. 04/1-19-209/14 od 21.05.2015 godine.

 

Sarajevo, 12.05.2015. godine

Broj: 378/15

AW Broker d.o.o.
Omer Mehak, Jakub Bunjo, osnivači Društva