• O nama

  Temelj poslovanja AW Broker kuće jeste profesionalnost pružanja usluga, brzina i informiranost o tržišnom okruženju...
 • 1

Obavijesti

 • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

  Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
 • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

  Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
 • 1
 • 2

Pravila poslovanja - Podaci za zaključivanje ugovora


6. Z
aključivanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova

Za sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova klijent je dužan obezbijediti slijedeće podatke:

   • ime i prezime, ime oca, br. telefona ako je fizičko lice, sudsko Rješenje ako je klijent pravno lice (dokument sa slikom na uvid, odnosno orginalno sudsko rješenje na uvid)
   • ako je fizičko lice i ima zastupnika, mora obezbijediti punomoć o zastupanju  koja mora biti ovjerena  kod Nadležnog organa. Isti mora dostaviti na uvid, cipsovu LK, a fotokopija istih se vrši u odjelu za prijem naloga
   • ako je pravno lice, podaci o zastupniku Društva
   • adresu ili sjedište i br. telefona
   • JMBG ako je fizičko lice, ID broj ako je pravno lice (na uvid dokumente)
   • račun koji ima otvoren kod banke
   • ako potpisnik naloga nije direktor Društva predviđen sudskim rješenjem  onda potpisnik treba dostaviti ovlaštenje direktora Društva za potpis naloga

 6.1. Da bi klijent mogao izdati nalog za kupovinu ili prodaju VP, prethodno mora sa BK potpisati Ugovor o obavljanju brokerskih poslova koji se zasniva na Pravilima poslovanja BK, a na koji Komisija za vrijednosne papire daje suglasnost.

6.2. Pravila poslovanja se klijentu daju na uvid prije zaključenja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i na raspolaganju sa klijentima u svim prostorijama u kojim BK vrši prijem naloga. o promjenama Pravila poslovanja BK prethodno informiše klijente.

6.3. Prilikom uspostave poslovnog odnosa, klijent je obavezan na uvid predočiti originalnu dokumentaciju i to:

Za fizičke osobe:

 • identifikacijski dokument sa slikom i potpisom (LK u slučaju domaćeg fizičkog lica ili pasoš ako se radi o stranoim državljaninu)
 • Potvrda o prebivalištu (CIPS-ova potvrda za domaće fizičke osobe, a za strane fizičke osobe Uvjerenje službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH o adresi boravka osobe u BiH ili kopija prednje stranice pasoša na kojoj je upisana adresa boravišta)
 • Bankovni račun osobe

Za pravne osobe:

 • Rješenje / Izvod o upisu u sudski ili drugi registar (original ili fotokopija, dokument mora odražavati stanje upisa u vrijeme uspostave poslovnog odnosa)
 • Ako je klijent strana pravna osoba, a iz upisa kod suda / nadležnog organa se ne može pouzdano utvrditi njegov identitet, potrebno je dostaviti akt o osnivanju / pravila / statut ili dokument iz kojeg se pouzdano može utvrditi sve o klijentu.
 • Obavijest zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (original ili fotokopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili fotokopija)
 • Financijska izvješća o poslovanju (za posljednji obračunski period) izuzev novoosnovanih pravnih osoba (fotokopija)
 • Ostala dokumentacija u skladu sa važećim aktima o identifikaciji klijenata.

Ukoliko je riječ o dokumentaciji na stranom jeziku koji nije u službenoj upotrebi u BiH, tada svaki dokument treba biti preveden na jedan od službenih jezika koji se koriste u BiH, od strane Sudskog tumača i ovjeren suglasno važećim propisima.

BK ima obavezu vršiti kontinuiranu provjeru identifikacije klijenata, na način da će se povremeno a najmanje jedanput godišnje, od klijenta zatražiti identifikacijski dokument (za pravne osobe registraciju kod suda ili drugog organa, eventulano potvrdu na memorandumu da nije bilo promjena po prethodnom Izvodu iz Sudskog registra, ovjereno kod notara).

Pravna lica (domaća i strana) su obavezna i odgovorna da nakon potpisivanja Ugovora obavijeste BK o svakoj promjeni od značaja, a naročito promjene direktora ili lica ovlaštenih za zastupanje, osnivača, statusnih promjena društva i sl., i o svakoj promjeni koja mijenja bit sklopljenog Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.


7. 
Odgovornost nalogodavca za potpunost i tačnost podataka

Klijent garantuje za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog stava. Ukoliko klijent ne obezbijedi neki od navedenih podataka, BK može odbiti sklapanje Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.
Ukoliko BK zaključi Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, na temelju netočnih datih podataka, klijent snosi svu odgovornost za posljedice koje nastanu zbog netočnih datih podataka.


8. 
Opis sistema evidentiranja podataka       

   • Podaci iz Ugovora o obavljanju brokerskih poslova kao i evidencija izdatih i izvršenih naloga čuvaju se u računarskoj bazi podataka sistem back office Društva, a orginali se arhiviraju na osnovu Pravilnika o arhivskom poslovanju u prostorijama BK, zajedno sa orginalima obračuna izvršenog naloga. Podaci o klijentima, njihovoj imovini i evidenciji poslovanja sa VP, predstavljaju poslovnu tajnu BK. Pristup podacima koji imaju karakter poslovne tajne, imaju ovlaštena lica BK, a na osnovu Pravilnika o funkcionisanju informacionog sistema.
   • Klijent koji izdaje naloge faksom prihvata da ovaj način izadavanja naloga nosi određeni rizik. Nalog se prima u sjedištu BK. Prilikom izdavanja naloga mora se voditi računa o vremenu prijema fax-a koji se razlikuje od vremena prijema naloga, Nalog se smatra primljenim kada je zaveden u knjigu naloga.


9. 
Mogućnost uvida u informacije o VP

BK dostavlja klijentu na njegov zahtjev sve raspoložive informacije o VP, kao i o opštoj situaciji na tržištu..


10. 
Rizik investiranja

   • Investiranje u VP nosi sa sobom određeni stepen rizika i BK, niti bilo ko drugi, ne može garantovati da će vrijednosni papiri koje klijent kupuje donijeti bilo kakvu finansijsku korist.
   • Potpisivanjem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, kao i prilikom izdavanja naloga za kupovinu ili prodaju VP, klijent izražava slaganje sa prethodnim stavom.
   • Broker ili BK ne preuzimaju odgovornost za klijentovu odluku